Rechtsbijstandverzekering voor de leden van de VKB

De rechtsbijstandverzekering heeft ten doel de verzekerde van juridisch advies te voorzien c.q. juridische bijstand te verlenen in zaken die verband houden met de uitoefening van taken van de colleges van kerkrentmeesters of andere beheerscolleges welke uit hun arbeidsterrein voortvloeien.

Wie kunnen zich onder andere verzekeren?
De bij de vereniging aangesloten en tot de Protestantse kerk in Nederland behorende hervormde gemeenten, protestantse gemeenten, evangelisch-lutherse gemeenten, gereformeerde kerken en diaconieën. ten deze vertegenwoordigd door hun colleges van kerkrentmeesters/diakenen die belast zijn met de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van deze gemeenten.

Stichtingen opgericht voor het beheer van begraafplaatsen, clubs verenigingen of instellingen die werkzaam zijn op het gebied van verzekerde gemeente/diaconie zoals bijvoorbeeld zondagsschool, kindernevendienst, alledagkerk, kerkkoor, vrouwenkrans, jeugd-, mannen en vrouwenvereniging zijn automatisch meeverzekerd als voor de hierboven genoemde rechtspersonen een verzekering is gesloten. Evenals personen die door de verzekerde kerkelijke gemeente worden aangesteld om voor haar activiteiten te verrichten, zoals leid(st)ers, vrijwilligers, bestuursleden.

Daarnaast kunnen ook andere stichtingen en verenigingen voor zover opgericht overeenkomstig artikel 1.1 van de Generale Regeling voor Stichtingen als bedoeld in Ordinantie 11-27 van de Protestantse Kerk in Nederland na acceptatie door verzekeraars worden meeverzekerd.

Wat is onder andere verzekerd?
De rechtsbijstandverzekering biedt een dekking die specifiek is afgestemd op beheerders in kerkelijke gemeenten. Indien een redelijke kans op succes bestaat en het belang tenminste € 225 bedraagt, verstrekt de maatschappij juridisch advies ter voorkoming of oplossing van een (dreigend) geschil en behartigt de juridische belangen van verzekerden door onder andere het voeren van verweer en het geldend maken van vorderingen. Verzekerd zijn kosten van rechtsbijstand, in de vorm van de inzet van in loondienst aan verzekeraar verbonden deskundigen (interne kosten) en externe deskundigen (externe kosten) bij schade en/of geschillen betreffende o.a.:

• Beëindiging van arbeidsovereenkomsten, anders dan met predikanten omdat dergelijke geschillen via de kerkelijke weg dienen te worden behandeld;

• Iemand brengt u schade toe (‘pleegt een onrechtmatige daad tegenover u’) of dreigt dat te doen;

• Geschillen over uitgevoerde werkzaamheden c.q. aangegane verplichtingen in het kader van voor eigen gebruik bestemde onroerende zaak met aannemers en de aanneemsom bedraagt niet meer dan € 500.000;

• U sluit een overeenkomst in de hoedanigheid van de verzekerde activiteiten en de andere partij komt deze overeenkomst niet (goed) na;

• Persoonlijk letsel van predikanten, ambtsdragers, personeel en vrijwilligers tengevolge van verkeersongevallen en andere oorzaken tijdens kerkelijke activiteiten;

• Incasso van geldvorderingen uit overeenkomsten, zoals verkoop, aanneming van werk of verrichten van diensten;

• Mediation;

• Verhuur/verpachting van eigendommen (onroerende zaken) voor zover plaatsvindt op basis van standaard “huurovereenkomst kerkelijke gebouwen” zoals geadviseerd door de VKB en de panden en activiteiten zijn aangetekend op het polisblad. Verhuur van de (ambts)woning van de predikant die in loondienst is van de kerk, alsmede verhuur van eigen ruimtes van de in gebruik zijnde kerk zijn standaard meeverzekerd. Overigens blijven geschillen over de incassering van huurpenningen op uw huurder van de dekking uitgesloten.

Wat indien geen dekking?
Voor niet verzekerde geschillen en vragen heeft u de mogelijkheid om tegen een gunstig tarief gebruik te maken van ondersteuning door een jurist van ARAG Legal Services.

Documenten

> Polisvoorwaarden

> Schade melden

>Aanvraagformulier

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert) via
telefoonnummer 010 40 60 520 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

Disclaimer  –  Privacystatement